איי אופטימה – אישור קבלת פטנט בקנדה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 6 בספטמבר, 2018, הודיעה לה איי אופטימה בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("איי אופטימה")[1], כי היא קיבלה אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים הקנדי שמספרו 2,785,190 ("הפטנט").

הפטנט, אשר בבעלות איי אופטימה, נועד להגן על טכנולוגית הליבה של מערכת ה- IOPtiMate™ואופן פעילותה על העין לצורך ניתוח סינון לא חודרני לטיפול בגלאוקומה[2]. מועד פקיעת הפטנט, לאחר רישומו, הוא ביום 31 בדצמבר, 2029.

האישור לרישום הפטנט מצטרף לרישום פטנטים נוספים של החברה בטריטוריות נוספות בעולם, לרבות בארה"ב, אירופה, ישראל, סין, יפן, הודו ודרום אפריקה, ומחזק את מעמדה התחרותי של איי אופטימה ואת קניינה הרוחני. רישום הפטנט כפוף לתשלום אגרה כמקובל.

[1] לאחר השלמת השלב הראשון במסגרת הסכם השקעה ורכישה המלאה בשלבים על ידי חברת תרופות סינית, החברה מחזיקה באיי אופטימה, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 57% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה (כ- 55% בדילול מלא). לפרטים נוספים בדבר הסכם הההשקעה והרכישה המלאה בשלבים על ידי חברת התרופות הסינית, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 למרץ, 2018 [מספר אסמכתה 2018-01-026256], וסעיף 4.2.13.2 לפרק א' לדוח התקופתי [מתוקן] של החברה לשנת 2017, כפי שפוסם ביום 22 באפריל, 2018 [מס' אסמכתה 2018-01-040042] ("הדוח השנתי"), הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

[2] לפרטים אודות הבקשה לרישום הפטנט ראה סעיף 4.2.10.2 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח השנתי, הכלול בזאת על דרך ההפנייה.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.