אישור קבלת פטנט באירופה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 16 ביולי, 2018, הודיעה לה וייסיי בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("וייסיי")[1], כי התקבל אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים האירופאי ("הפטנט").

הפטנט, המצטרף למשפחות פטנטים המגנות על טכנולוגיית ה-Eye-D  של וייסיי[2], והאינדיקציה הראשונה שלה, ה- VS-101, שהינו שתל תוך עיני לשחרור מבוקר ומושהה לטיפול בגלאוקומה באמצעות latanoprost, ("השתל" ו"מוצר וייסיי"), מגן על המבנה הכימי של משפחת החומר הפעיל לטיפול בגלאוקומה המצוי במוצר וייסיי ונועד לחזק ולעבות את ההגנה על מוצר וייסיי. השתל, הנמצא בשלבי הפיתוח והרישוי לטיפול בגלאוקומה, מבוסס על טכנולוגיה לגביה וייסיי קיבלה רשיון בלעדי, מתמשך (perpetual), כלל עולמי מחברת Novear LLC האמריקאית. מועד פקיעת הפטנט, לאחר רישומו, הוא ביום  29 באוקטובר, 2029.

[1] החברה מחזיקה בוייסיי, באמצעות אקס אל ויז'ן סיינסס בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה, בכ- 97% מהונה המונפק והנפרע.

[2] לפרטים אודות פטנטים נוספים של וייסיי, ראו סעיף  4.3.8.3  לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי השנתי של  החברה לשנת 2017, כפי שפורסם ביום 29 במרץ, 2018 [מס' אסמכתה 2018-01-033478], וכפי שתוקן בשל טעות סופר ביום 22 באפריל 2018 [מס' אסמכתה 2018-01-040042], הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.