הודעה על תוצאות דוח הצעת מדף – הנפקה בדרך של זכויות

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה בתשקיף),
תש"ל- 1969 , החברה מתכבדת להודיע על תוצאות הנפקה בדרך של זכויות במסגרת דוח הצעת מדף שפרסמה
החברה באפריל 12018 , מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי, 22015 ("דוח הצעת המדף"), כדלקמן:
על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה עד 971,208 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ("מניות
רגילות"), בדרך של זכויות, באופן שכל מחזיק אשר החזיק ב- 80 מניות רגילות או ב- 80 אופציות משתתפות 3
של החברה ביום 24 באפריל, 2018 , היה זכאי לרכוש יחידת זכות המורכבת מ- 21 מניות רגילות של החברה
במחיר של 12.50 ש"ח למניה רגילה, באופן שסך מחיר הניצול ליחידת זכות אחת היה 262.50 ש"ח ("הצעת
הזכויות"). הצעת הזכויות לא הובטחה בחיתום.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.