השלב השלישי של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של איי אופטימה בע"מ על ידי חברת תרופות סינית

החברה מתכבדת לעדכן, כי חברת התרופות הסיניתChengdu Kanghong Pharmceuticals Group, Co  הודיעה לה כי התקבלו כל האישורים הדרושים לה לצורך השלמת השלב השלישי של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של החברה המוחזקת איי אופטימה בע"מ[1] ("הסכם ההשקעה והרכישה" ו"חברת התרופות הסינית", בהתאמה)[2]. בנוסף, העבירה חברת התרופות הסינית אישור  בדבר העברת סכום התמורה בגין השלב השלישי במסגרתו רוכשת חברת התרופות הסינית מניות נוספות של איי אופטימה מבעלי המניות של איי אופטימה (לרבות החברה), בשיעור כולל של כ- 20% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא, בתמורה לסך של כ- 8.1 מיליון דולר ("תמורת השלב השלישי"), לפי שווי חברה של איי אופטימה של כ- 40.5 מיליון דולר, כאשר תמורת השלב השלישי מתחלקת בין בעלי מניות איי אופטימה, באופן שחלקה ברוטו של החברה ממכירת מניות איי אופטימה במסגרת השלב השלישי הינו כ- 5.6 מיליון דולר[3]. השלמת השלב השלישי כפופה להשלמת תהליכים פרוצדוראלים.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.