השלמת השלב השני של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של איי אופטימה בע"מ על ידי חברת תרופות סינית

החברה מתכבדת לעדכן, כי הושלם השלב השני של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של החברה המוחזקת איי אופטימה בע"מ[1], על ידי חברת התרופות הסיניתChengdu Kanghong Pharmceuticals Group, Co  ("הסכם ההשקעה והרכישה" ו"חברת התרופות הסינית", בהתאמה) [2].

במסגרת השלמת שלב שני זה, רכשה חברת התרופות הסינית מניות של איי אופטימה מבעלי המניות של איי אופטימה (לרבות החברה), בשיעור כולל של כ- 41% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא, בתמורה לסך של כ- 17.2 מיליון דולר ("תמורת  השלב השני"), לפי שווי חברה של איי אופטימה של כ- 42 מיליון דולר.

[1] באמצעות אקס אל ויזן בע"מ, חברה מוחזקת בבעלות מלאה של החברה.

[2] לפרטים נוספים בדבר הסכם ההשקעה והרכישה ובדבר השלמת השלב הראשון של הסכם ההשקעה והרכישה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 21 בנובמבר, 2017 [אסמכתה מס' 2017-01-102601] ו- 29 במרץ, 2018 [אסמכתא מס' 2018-01-026256], הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.