השקעה בטכנולוגיה חדשה בתחום מחלות העיניים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 11 בספטמבר, 2019, חתמה החברה, יחד עם מר זהר זיסאפל, על הסכם השקעה בחברת סנאוקוליס בע"מ, חברה ישראלית פרטית ("ההסכם" ו – "סנאוקוליס"), המפתחת טכנולוגיה לניתוחי גלאוקומה ("הטכנולוגיה").

על פי ההסכם, החברה תשקיע בסנאוקוליס כ- 1.1 מיליון דולר בתמורה למניות בכורה ב', מתוך סך השקעה והמרת הלוואות המירות למניות בסך כולל של עד כ-3 מיליון  דולר ("הסכום המקסימלי"). בהנחה כי יגוייס הסכום המקסימלי,  החברה צפויה להחזיק בשיעור של כ-5% מהון המניות המונפק והנפרע של סנאוקוליס בהנחת המרה ובדילול מלא[1].

[1] מניות בכורה ב' כוללות זכויות מקובלות למניות בכורה בהסכמי השקעה בחברות פרטיות לרבות בין היתר, זכות מצרנות (pre-emptive), זכות סרוב ראשונה, זכויות הגנה מדילול, קדימות בפירוק ומכירה וסעיפי הגנה מקובלים נוספים.

 

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.