השתתפות בהקצאה פרטית – מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

ביולייט מודיעה היום כי ביום 23 בפברואר, 2015 דירקטוריון החברה אישר השקעה בחברת במיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ, שתתבצע, כפוף לקבלת האישורים הדרושיםבמיקרומדיק, במסגרת הצעה פרטית של מניות מיקרומדיק.

על פי התנאים שאושרו, ההצעה הפרטית כוללת הצעה של 5,253,486 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ., כל אחת של מיקרומדיק, בתמורה ל- 27 אגורות למניה ובתמורה להשקעה בסך כולל של 1,418,441 ש"ח.
התמורה נקבעה לפי מחיר המניה הממוצע בעשרת ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההצעה הפרטית
על ידי הדירקטוריון.

כפוף להשלמת ההצעה הפרטית בתנאים כאמור, החברה צפויה להחזיק בכ- 46% מהון המניות
המונפק של מיקרומדיק (כ-% 46.15 בדילול מלא).

קישור להודעה המלאה

קישור לכל החדשות

Comments are closed.