חברת דיאגנוסטיר בע"מ – אישור המדען הראשי למענק

ביולייט מתכבדת להודיע כי ביום 10 באוקטובר2013  הודיעה לה החברה הבת דיאגנוסטיר בע"מ, אשר החברה מחזיקה ב 70% מהונה המונפק והנפרע (1), כי קיבלה אישור לקבלת מענק מלשכת המדען הראשי בגין פרויקט לפיתוח מקלון המיועד לביצוע אבחנה ומעקב אחר הטיפול במחלת העין היבשה.

בהתאם לאישור, ההשתתפות תהא בהיקף של 40% מתקציב של 1,693,590 ש"ח. תמלוגים ישולמו מתוך הכנסות דיאגנוסטיר ממכירות קיט אבחנתי לתסמונת עין יבשה, ככל שתהיינה, כמפורט באישור.

האישור כפוף למספר התחייבויות, מגבלות ותנאים מתלים, לרבות הכרה בהוצאות, על פי כללי המדען הראשי.


(1) באמצעות החברה הבת, אקס אל ויזן סיינסס בע"מ, אשר הונה המונפק והנפרע מוחזק במלואו על-ידי החברה.

 

קישור להודעה המלאה

קישור לכל החדשות

Comments are closed.