חתימה על הסכם סופי ומחייב להשקעה ולרכישה מלאה בשלבים של איי אופטימה

בהמשך לדיווח החברה מיום 19 באפריל, 2017[1], בדבר התקשרות של איי אופטימה בע"מ, חברה בת של החברה ("איי אופטימה"), במזכר הבנות בלתי מחייב, החברה מתכבדת להודיע כי איי אופטימה[2] ובעלי מניותיה העיקריים[3], חתמו ביום 21 בנובמבר, 2017, על הסכם סופי ומחייב להשקעה ולרכישה מלאה בשלבים של איי אופטימה על ידי חברת תרופות סינית, Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co ("הרוכשת", וביחד עם איי אופטימה ובעלי המניות העיקריים- "הצדדים", ו"הסכם ההשקעה והרכישה", בהתאמה). על פי הסכם ההשקעה והרכישה, ההשקעה ורכישת כלל מניות איי אופטימה יתבצעו בארבעה שלבים נפרדים ושונים, כאשר השלב הראשון יתבצע כהשקעה בהון המניות של איי אופטימה על ידי הרוכשת, ויתר השלבים (השלב השני עד השלב הרביעי (כולל)) יתבצעו כרכישת יתרת מניות איי אופטימה על ידי הרוכשת מבעלי מניותיה האחרים של איי אופטימה (לרבות החברה).

קישור להודעה המלאה

קישור לכל החדשות

Comments are closed.