מכירה ראשונה של מערכת ה- IOPtiMateTM בסין

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 26 בספטמבר, 2018, הודיעה לה איי אופטימה בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("איי אופטימה")[1], כי נמכרה לראשונה ללקוח בסין מערכת ה-  IOPtiMateTM לבית חולים מוביל בסין המתמחה בתחום העיניים. המכירה התבצעה דרך המפיץ המקומי של איי אופטימה בסין, שהינו חברת התרופות הסינית איתה נחתם בחודש נובמבר 2017 הסכם להשקעה ולרכישה מלאה בשלבים של איי אופטימה.

דיווח מיידי זה ניתן בהתאם למדיניות פרסום הדיווחים של החברה, אשר על פיה מדווחת החברה על כל מכירה  ראשונה של מערכת ה-  IOPtiMateTM בטריטוריה חדשה.

[1] לאחר השלמת השלב השני במסגרת הסכם השקעה ורכישה המלאה בשלבים על ידי חברת תרופות סינית, החברה מחזיקה באיי אופטימה, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, חברה מוחזקת בבעלות מלאה של החברה, בכ- 26% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא. לפרטים נוספים בדבר הסכם הההשקעה והרכישה המלאה בשלבים על ידי חברת התרופות הסינית, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 27 בספטמבר, 2018 [אסמכתה מס' 2018-01-086344], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.