ניצול זכויות בעלי עניין על פי דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות

החברה מתכבדת לעדכן, כי בהמשך לאמור בסעיף 4 לדוח הצעת המדף להנפקה בדרך של זכויות
של החברה מיום 15 באפריל, 12018 ("דוח הצעת המדף"), ועד ליום 3 במאי, 2018 , הודיע בנפרד
ולאו נאי צ'ונג (Shanghvi Dilip) כל אחד מבעלי העניין, ה"ה ישראל מקוב, דן אורן, דיליפ שנגווי
כולם בעלי עניין בחברה מכח החזקותיהם, המחזיקים סך כולל של כ- ,(Lau Ngai Cheung)
56.62% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כי הם ביקשו לנצל, כל אחד בנפרד, את מלוא
הזכויות שהוצעו להם (בהתאם לכמות החזקותיהם) במסגרת הנפקת הזכויות בהתאם לדוח
הצעת המדף.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.