קבלת חידוש לאישור רגולטורי לשיווק ומכירת מערכת ה – IOPtiMate™ בסין

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 27 באוגוסט, 2018, הודיעה לה איי אופטימה בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("איי אופטימה")[1], כי התקבל אישור חידוש לרישום למערכת ה – IOPtiMate™של איי אופטימה ממנהל המזון והתרופות הסיני, ה CFDA –[2],  לשיווק ומכירת המערכת בסין ("חידוש האישור הרגולטורי בסין"), לתקופה של 5 שנים עד לשנת 2023.

לאיי אופטימה הסכם הפצה בסין עם חברת התרופות הסינית איתה נחתם בחודש נובמבר 2017 הסכם סופי ומחייב להשקעה ולרכישה מלאה בשלבים של איי אופטימה.

[1] לאחר השלמת השלב הראשון במסגרת הסכם השקעה ורכישה המלאה בשלבים על ידי חברת תרופות סינית, החברה מחזיקה באיי אופטימה, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 57% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה (כ- 55% בדילול מלא). לפרטים נוספים בדבר הסכם הההשקעה והרכישה המלאה בשלבים על ידי חברת התרופות הסינית, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29 למרץ, 2018 [מספר אסמכתה 2018-01-026256], וסעיף 4.2.13.2 לפרק א לדוח התקופתי [מתוקן] של החברה לשנת 2017, כפי שפוסם ביום 22 באפריל 2018 [מס' אסמכתה 2018-01-040042] ("הדוח השנתי"), הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

[2] האישור הקודם בסין פקע בחודש ינואר 2018. בתקופת זו שבין ינואר 2018, ועד למועד קבלת האישור כמתואר בדיווח זה, לאיי אופטימה הייתה הזכות להמשיך ולמכור מערכות בסין כל עוד הן יוצרו לפני תאריך פקיעת האישור.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.