™LipiTear לטיפול בסינדרום העין היבשה ולשימושים נוספים

מוצר ה- ™LipiTear מאושר לשיווק ומכירה באירופה, לטיפול בסינדרום העין היבשה ולשימושים נוספים בתחום מחלות העיניים, וממוסחר ברחבי העולם במסגרת הסכמי הפצה בלעדיים בעיקר במדינות באירופה.

אנו פועלים גם לפיתוח ומסחור מוצרים נוספים על בסיס טכנולוגיית מוצר ה- ™LipiTear כמערכת להובלת תרופות למשטח העין ולהגברת ספיגתן, המשלבת הגנה על הקרנית ושיפור תהליך ריפויה, וסיימה תהליך פיתוח של מספר פורמולציות, כמו גם ניסויי סבילות בבעלי חיים, למוצרים נוספים אלה.